Termes d'ús

Aquests Termes d'ús regulen la descàrrega, accés i utilització del programari de canal de denúncies Report2box, que PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL posa a la disposició dels clients amb la finalitat d'oferir-los un programari de canal de denúncies que puguin implementar en les seves empreses.

1.GENERAL

En compliment de l'obligació d'informació general de l'article 10 de la Llei espanyola 34/2002, de11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l'informa que PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL inscrita en el Registre Mercantil Barcelona, en el Tom 38970, Foli 52, Fulla Número B333543, inscripció 1a, amb NIF B64334634 i domicili en C/ Bobinadora, 1-5 - 1r 15-17 08302 Mataró (Barcelona) és el responsable de l'Aplicació. Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho a través del correu electrònic [email protected]

L'accés a Report2box suposa que l'usuari reconeix ha acceptat i consentit sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en tots els termes del present document.

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús a fi d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment, així com fer canvis i actualitzacions que seran publicats en l'Aplicació i seran efectius des del moment de la seva publicació. En cas que no estigui d'acord amb les actualitzacions de les Condicions d'ús, podrà renunciar deixant d'usar el Servei.

En fer ús de Report2box, l'Usuari declara ser major de 18 anys. Així mateix, PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL es reserva el dret de sol·licitar documentació addicional a l'Usuari amb la finalitat d'acreditar que és major d'edat. PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL no recull informació de menors d'edat. Sota sospita que un usuari dels serveis és menor d'aquesta edat (18 anys), i que ha falsejat les dades que es requereixen per al seu accés, PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL podrà denegar al referit usuari l'accés als Serveis oferts. En tot cas, els pares i/o tutors legals de menors d'edat, hauran de vetllar pel compliment d'aquesta disposició, sent responsables dels actes d'aquest.

2.NORMES D'ÚS I CONDICIONS PER A L'USUARI En UTILITZAR REPORT2BOX

 • Per a poder utilitzar Report2box, l'usuari s'obliga a fer un ús correcte i lícit d'aquest.
 • L'usuari utilitzarà Report2box per als objectius que ha estat dissenyada i en cap moment les utilitzarà amb objectius contraris a la llei.
 • El canal de denúncies Report2box no és un servei d'emergències, en cas d'emergència posi's en contacte amb les autoritats.
 • L'usuari haurà d'emplenar tota la informació definida com a obligatòria per a poder procedir a l'enviament d'aquesta.
 • Aquest servei no està dissenyat per a presentar informació que pugui considerar-se secreta o estrictament confidencial.
 • L'usuari haurà de revisar la informació que envia per a assegurar-se si vol revelar o no la seva identitat.
 • L'usuari podrà triar entre enviar la comunicació indicant les seves dades de contacte o sense indicar-los. En tots dos casos la plataforma li proporcionarà un número d'identificació única i una clau d'accés. És important que ho anoti en un lloc segur, només amb ells podrà consultar l'estat de la comunicació. Si ho perd, no podrà tornar a accedir a aquesta. Per motius de seguretat PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL no podrà proporcionar accés a codis perduts.
 • Si l'organització comprova que hi ha hagut mala fe en realitzar la denúncia, aquesta es reserva el dret a prendre accions legals si el denunciant ha estat identificat.
 • L'usuari podrà descarregar-se un certificat expedit per PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL en el qual tindrà tota la informació que ha enviat a l'empresa, així com el resultat una vegada finalitzada la recerca.
 • El sistema de consulta disposa de traces per a ajudar els usuaris a identificar accessos indeguts a la seva consulta.
 • El Denunciant entén expressament i està d'acord que PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL no serà responsable per cap mal, interès o perjudici directe o indirecte, previst o imprevist, incloent entre altres del mal moral, resultant de l'ús o impossibilitat d'ús d'aquest servei.
 • El Denunciant és responsable de la veracitat de la informació comunicada, assumint les conseqüències d'haver actuat de mala fe o enviat informació o documentació falsa.
 • L'usuari respondrà de qualsevol mal o perjudici de qualsevol índole que PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL pogués sofrir, directament o indirectament, a conseqüència d'un ús indegut del producte, un incompliment dels termes i condicions d'ús o un incompliment de la llei vigent per part seva.

 

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL faran tots els esforços raonables perquè l'aplicació estigui disponible en tot moment. No obstant això, l'Usuari accepta que la disponibilitat del Report2box pugui veure's afectada per factors aliens al control responsable del programari.

3.POLITICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL és responsable del tractament de les dades personals de l'empresa client i no tractarà les dades de l'usuari final (denunciant). Únicament en cas que l'empresa client contracti els serveis de PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL per a gestionar les denúncies, en aquest cas podrà tractar les dades de l'usuari final (denunciant) com a encarregada del tractament i per compte de l'empresa client.

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL també pot recaptar i generar automàticament informació d'altres àmbits d'ús, com ara metadades dels serveis, dades d'inici de sessió, informació sobre el dispositiu, adreces IP, dades de tercers i informació obtinguda a partir de cookies.

En compliment del Reglament ( UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 desembre mitjançant el present document PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL com a Responsable del tractament informa que tractarà les dades facilitades per l'empresa client per a activar el canal de denúncies i dur a terme la relació contractual entre les parts. Respecte a les dades dels usuaris finals (denunciants) únicament els tractarà, si fos el cas, amb la finalitat de dur a terme l'encàrrec realitzat per l'empresa client consistent en la gestió de les denúncies. Per a això tractarà les dades que hagi incorporat el denunciant, podent incloure aquest dades de caràcter especial.

Les dades es tractaran i conservaran únicament durant el temps imprescindible per a decidir si escau o no iniciar una recerca sobre els fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les dades es procedirà a la seva supressió del sistema de denúncies internes. Les dades podran continuar sent tractats per l'autoritat i òrgan competent en cas de recerca dels fets denunciats, en aquest cas no es conservaran en el propi sistema de denúncies internes. Les denúncies a les quals no s'hagi donat curs constaran anonimitzades.

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL adoptarà les mesures necessàries per a preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada, especialment la de la persona que hagués posat els fets en coneixement de l'entitat, en cas que s'hagués identificat.

Les dades de l'usuari no es comunicaran ni seran cedits a tercers excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament amb els quals s'ha subscrit el corresponent contracte d'acord amb els termes de la legislació vigent.

Els nostres servidors estan situats a la Unió Europea, i amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis externs que requereixin la transmissió de dades personals anés de la Unió Europea o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades mitjançant decisions d'adequació, clàusules tipus, normes corporatives vinculants, excepcions o qualsevol altre instrument aprovat per l'autoritat de control que ofereixi les garanties adequades per a la realització de la transferència internacional de dades.

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és l'interès públic.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està actualitzada i és exacta.

L'usuari tindrà dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recaptats. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres C/ Bobinadora, 1-5 1r 15-17 - 08302 Mataró (Barcelona). E-mail: [email protected]

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es

4.DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la Report2box són titularitat de PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre fotografies, logotips, i qualssevol altres símbols o continguts inclosos en Report2box han concedit les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció, distribució i posada a la disposició del públic.

L'usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilació, desencadellat, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per a obtenir el codi font, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del desenvolupament constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL, obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

5.EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL es reserva el dret d'editar, actualitzar, modificar, suspendre, eliminar o finalitzar els serveis oferts, incloent tot o part del seu contingut, sense necessitat de previ avís, així com de modificar la forma o tipus d'accés a aquesta.

 

Les possibles causes de modificació poden tenir lloc, per motius tals, com la seva adaptació a les possibles novetats legislatives i canvis en la pròpia Aplicació, així com a les quals es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius.

PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL no serà responsable de l'ús de Report2box per un menor d'edat, sent la descàrrega i ús de Report2box de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

La responsabilitat d'ús de Report2box correspon només a l'usuari. Excepte el que s'estableix en aquests Termes i Condicions, PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL no és responsable de cap pèrdua o mal que es produeixi en relació amb la descàrrega o l'ús de Report2box, com ara els produïts a conseqüència de fallades, avaries o bloquejos en el funcionament (per exemple, i sense caràcter limitatiu: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari o programari o fallades en la xarxa d'Internet). Igualment, PROTECCIÓN DE DATOS DATAX, SL tampoc serà responsable dels danys produïts a conseqüència d'un ús indegut o inadequat per part dels usuaris.

6.LEGISLACIÓ I FUR

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen els textos legals, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.